มนุษย์กับศิลปะ

Man and Art
8,366 Enrolled
30 hour

คำอธิบายรายวิชา

ความสำคัญของศิลปะ บทบาทของมนุษย์ในฐานะผู้สร้างสรรค์งานศิลปะ ที่มาของแรงบันดาลใจ วิวัฒนาการของผลงานศิลปะในด้านทัศนศิลป์ ศิลปะการแสดง และดนตรีจากอดีตถึงปัจจุบัน ทั้งนี้โดยครอบคลุมประเด็นสำคัญต่อไปนี้ คือ ลักษณะเฉพาะของงานศิลปะ ศิลปะในฐานะสื่อความคิด อารมณ์ คติความเชื่อ และการสะท้อนภาพสังคม วิธีการมองและชื่นชมผลงานศิลปะจากแง่มุมสุนทรียศาสตร์ ปฏิสัมพันธ์ระหว่างศิลปะกับมนุษย์และสังคม

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. ผู้เรียนสามารถอธิบายและตระหนักถึงคุณค่าทางสุนทรีย์ของศิลปะที่มีความหลากหลาย อันจะนำไปสู่การพัฒนาความคิด และการปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
  2. ผู้เรียนสามารถอธิบายถึงความสำคัญและบทบาทของศิลปะที่มีต่อมนุษย์และสังคม
  3. ผู้เรียนสามารถบอกความเชื่อมโยง ปฏิสัมพันธ์ และการให้อิทธิพลต่อกันของศิลปะในด้านต่าง ๆ ได้
  4. ผู้เรียนสามารถสร้างความเข้าใจกระบวนการสร้างสรรค์และรูปแบบของการสร้างสรรค์ ในศิลปะด้านต่าง ๆ ได้
  5. ผู้เรียนสามารถบอกผลกระทบจากการสร้างสรรค์ของมนุษย์ได้

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยศิลปากร


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
119 Students
15 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “มนุษย์กับศิลปะ”