คำอธิบายรายวิชา

หลักสูตรมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน เป็นหลักสูตรเพื่อเตรียมความพร้อมให้ชุมชนและผู้ที่สนใจเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน มีความรู้ เข้าใจ และมีแนวทางในการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน ที่มาจากฐานทรัพยากรที่มีอย่างมีอัตลักษณ์ และเกิดความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ของชุมชนตนเอง จนนำไปสู่การเกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่ชุมชน

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. ผู้เรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน
    2. ผู้เรียนสามารถนำหลักสูตรมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชนไปประยุกต์ใช้ให้เข้ากับบริบทชุมชน/ พื้นที่ได้
    3. ผู้เรียนสามารถวัดผลประเมินความรู้ ความเข้าใจในหลักสูตรมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อนำไปประเมินศักยภาพของชุมชน/ พื้นที่ได้

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
1 Students
1 Course

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “มาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน”