ยุทธศาสตร์ชาติและการนำไปสู่การปฏิบัติ

National Strategy
3,582 Enrolled
7 hour

คำอธิบายรายวิชา

ยุทธศาสตร์ชาติและการนำไปสู่การปฏิบัติเป็นการนำร่องการดำเนินการในกลุ่มข้าราชการและบุคลากรภาครัฐให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติอย่างถ่องแท้ และสามารถถอดระดับยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. ผู้เรียนสามารถอธิบายสาระสำคัญของยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 6 ด้านได้อย่างถูกต้อง
    2. ผู้เรียนสามารถนำความรู้ความเข้าใจที่ได้ไปประกอบการวิเคราะห์ ประยุกต์ใช้ และประเมินภารกิจของหน่วยงานตนเองให้สามารถตอบสนองต่อการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม
    3. ผู้เรียนสามารถเผยแพร่องค์ความรู้ ตลอดจนสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติให้กับบุคลากรในองค์กร รวมถึงประชาชนทั่วไปได้อย่างถูกต้อง

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
3 Students
1 Course

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “ยุทธศาสตร์ชาติและการนำไปสู่การปฏิบัติ”