ระบบการเรียนรู้และการสื่อสารผ่านระบบเครือข่าย

Learning System and Communication Through Networking
942 Enrolled
12 hour

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับระบบการเรียนรู้ หลักการและจิตวิทยาการเรียนรู้ ความคิดสร้างสรรค์ ในการออกแบบระบบการเรียนรู้และการสื่อสารผ่านระบบเครือข่าย การออกแบบและประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีและสารสนเทศ ผ่านเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในการสร้างระบบ การเรียนรู้และการสื่อสารมวลชน

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักความสำคัญของการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ได้
  2. ผู้เรียนสามารถอธิบายและยกตัวอย่างการใช้สื่อออนไลน์เพื่อการเรียนการสอนได้
  3. ผู้เรียนสามารถอธิบายและเขียนกระบวนการในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ได้
  4. ผู้เรียนสามารถใช้เครื่องมือในการประเมินผลผู้เรียนที่เรียนด้วยระบบการสอนออนไลน์ได้
  5. ผู้เรียนสามารถอธิบายถึงการเทียบมาตรฐานของเนื้อหาหลักสูตรไปยังมาตรฐานหรือหลักสูตรอื่นได้

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
171 Students
37 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “ระบบการเรียนรู้และการสื่อสารผ่านระบบเครือข่าย”