วัฒนธรรม วิถีชีวิต ประเพณีและความเชื่อในภาคใต้

Culture tradition and believe in Southern of Thailand
2,470 Enrolled
5 hour

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษา เรียนรู้ ความหมาย แนวคิด คุณลักษณะ ความสำคัญ อัตลักษณ์ของวัฒนธรรม วิถีชีวิต ประเพณี และความเชื่อในภาคใต้

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมายและแนวคิดของวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้
  2. ผู้เรียนสามารถเปรียบเทียบวิถีชีวิตของคนภาคใต้ในสังคมต่าง ๆ
  3. ผู้เรียนสามารถอธิบายประเภทของความเชื่อของผู้คนในภาคใต้
  4. ผู้เรียนสามารถอธิบายเปรียบเทียบ ยกตัวอย่างของประเพณีและพิธีกรรมของคนในภาคใต้
  5. ผู้เรียนสามารถยกตัวอย่างอัตลักษณ์ของผู้คนในภาคใต้

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยทักษิณ


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
3 Students
3 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “วัฒนธรรม วิถีชีวิต ประเพณีและความเชื่อในภาคใต้”