วิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา

Research in Educational Technology
834 Enrolled
15 hour

คำอธิบายรายวิชา

งานวิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา แนวทางการวิจัยที่เหมาะสมกับสภาพปัญหาทางเทคโนโลยีการศึกษา การเขียนโครงร่างการวิจัย และการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาทางเทคโนโลยีการศึกษา

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. อธิบายหลัก และแนวทางการวิจัยเทคโนโลยีการศึกษาได้
  2. อภิปรายถึงขอบข่ายและรูปแบบการดำเนินการวิจัยด้านเทคโนโลยีการศึกษาได้
  3. อธิบายถึงพัฒนาการและแนวโน้มของงานวิจัยเทคโนโลยีการศึกษาได้
  4. นำเสนอรูปแบบงานวิจัยเทคโนโลยีการศึกษาที่เหมาะสมกับสภาพปัญหาทางเทคโนโลยีการศึกษาได้
  5. สามารถอธิบาย และยกตัวอย่างด้านเครื่องมือ กลุ่มตัวอย่าง ค่าสถิติ การแปลความหมายและสรุปงานวิจัยด้านเทคโนโลยีการศึกษาได้

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยศิลปากร


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
119 Students
15 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “วิจัยทางเทคโนโลยีการศึกษา”