วิทยาการข้อมูลเบื้องต้น

Introduction to Data Science
3,545 Enrolled
10 hour

คำอธิบายรายวิชา

ภาพรวมของวิทยาการข้อมูล การเตรียมข้อมูล การวิเคราะห์เชิงพรรณนา การวิเคราะห์เชิงพยากรณ์ การวิเคราะห์เชิงวางเงื่อนไข ประเด็นท้าทายในวิทยาการข้อมูล

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. ผู้เรียนสามารถอธิบายภาพรวมของวิทยาการข้อมูลและแนวคิดพื้นฐานของการเตรียมข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ได้
  2. ผู้เรียนสามารถอธิบายแนวคิดและหลักการพื้นฐานของการวิเคราะห์เชิงพรรณนาได้ รวมทั้งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
  3. ผู้เรียนสามารถอธิบายแนวคิดและหลักการพื้นฐานของการวิเคราะห์เชิงพยากรณ์ได้ รวมทั้งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
  4. ผู้เรียนสามารถอธิบายแนวคิดพื้นฐานของการวิเคราะห์เชิงวางเงื่อนไขได้ รวมทั้งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม
  5. ผู้เรียนสามารถอธิบายแนวคิดพื้นฐานของการวิเคราะห์เชิงวางเงื่อนไขได้ รวมทั้งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
699 Students
44 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “วิทยาการข้อมูลเบื้องต้น”