คำอธิบายรายวิชา

กระบวนการของวิทยาการข้อมูล ภาษาโปรแกรมและกรอบความคิดในการวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์เพื่อวินิจฉัยข้อมูล การทำความสะอาดข้อมูล การใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการทางสถิติและการเรียนรู้ของเครื่อง การสร้างมโนภาพของข้อมูล กรณีศึกษาและหัวข้อการประยุกต์ใช้งานจริงในภาคอุตสาหกรรมหรือภาคธุรกิจ

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. ปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณของการประกอบวิชาชีพ ทำงานและตัดสินใจให้ สอดคล้องกับพฤติกรรมและจริยธรรมในวิชาชีพที่เกี่ยวกับวิทยาการข้อมูล
    2. มีความรู้ความเข้าใจและสามารถวิเคราะห์ในทฤษฎีและหลักการที่จำเป็นด้านวิทยาการข้อมูล
    3. มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้สำหรับแก้ปัญหาในทางปฏิบัติและการวิจัย ด้วยการคิดวิเคราะห์และความคิดสร้างสรรค์ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิผลในการแก้ปัญหาทางปฏิบัติที่เกิดขึ้นจริง
    4. มีความสามารถในการนำเสนอและสื่อสารความรู้และข้อมูลให้กับบุคคลทั่วไปได้

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
274 Students
17 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “วิทยาการข้อมูล”