วิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรง

DC Electric Circuit Analysis
4,540 Enrolled
12 hour

คำอธิบายรายวิชา

นิยามและหน่วย องค์ประกอบทางไฟฟ้าแบบ passive และ active วงจรตัวต้านทาน กฎของโอห์ม กฎของเคอร์ชอฟฟ์ การแบ่งแรงดันและกระแส แหล่งกำเนิดพึ่งพิง วงจรออปแอมป์ การวิเคราะห์จุดรวม การวิเคราะห์วงรอบ ทฤษฎีการทับซ้อน ทฤษฎีบทของเทเวนินและนอร์ตัน การถ่ายโอนกำลังสูงสุด องค์ประกอบสะสมพลังงาน วงจร RC และ RL ค่าคงตัวเวลา ผลตอบสนองต่อฟังก์ชันบังคับคงตัว วงจร RLC อันดับที่สอง ผลตอบสนองธรรมชาติ รูปแบบต่าง ๆ ของความถี่ธรรมชาติ ผลตอบสนองบังคับ ผลตอบสนองบริบูรณ์

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. ผู้เรียนสามารถอธิบายแนวคิดเบื้องต้นของการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าในการหาค่าแรงดัน กระแสไฟฟ้า กำลังงานไฟฟ้า ในวงจรได้
  2. ผู้เรียนสามารถอธิบายแนวคิดวิธีการในการนำทฤษฎีบทการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้า มาช่วยการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าให้ง่ายและสะดวกมากขึ้น
  3. ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมายและความสำคัญของตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ และนำวงจรออปแอมป์มาสร้างเป็นตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ได้
  4. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ วงจร RC, RL อันดับหนึ่งและการหาผลตอบสนองบริบูรณ์
  5. ผู้เรียนสามารถอธิบายขั้นตอนวิธีในการหาสมการอธิบายระบบวงจร RLC อันดับที่สองและการหาผลตอบสนองบริบูรณ์

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยนเรศวร


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
321 Students
63 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “วิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรง”