สถาปัตยกรรมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคประชาชน

1,512 Enrolled
5 hour

คำอธิบายรายวิชา

การพัฒนาที่ยั่งยืน และลักษณะของสถาปัตยกรรมเพื่อความยั่งยืน แนวความคิด แนวทางการประยุกต์ และ ปฏิบัติผ่านบทบาทของผู้ใช้อาคารและประชาชนทั่วไป ประเด็นการพิจารณาด้านการใช้พลังงานที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพการใช้พลังงานหมุนเวียน การบริหารการใช้งานอาคารและพื้นที่แวดล้อม และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยเฉพาะพฤติกรรมการใช้พลังงานเพื่อความยั่งยืน

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. มีความรู้ในแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน
  2. สามารถอธิบายเกี่ยวกับบทบาทของตน/ประชาชนต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
  3. สามารถแยกแยะเปรียบเทียบความรู้ที่ได้ตามความเหมาะสมของสถานการณ์
  4. สามารถประเมินผลที่เกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากพฤติกรรมในชีวิตประจำวัน
  5. สามารถสังเกตและวิเคราะห์พฤติกรรมของตนเองต่อผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
  6. สามารถนำเสนอแนวทางและ/หรือแนวความคิดด้านพฤติกรรมและ/หรือการใช้งานอาคารเพื่อความยั่งยืนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ของตนได้

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยนเรศวร


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
321 Students
63 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “สถาปัตยกรรมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคประชาชน”