สถิติธุรกิจ (สถิติเรื่องใกล้ตัว…ไม่น่ากลัวอย่างที่คิด)

Business Statistic
8,915 Enrolled
10 hour

คำอธิบายรายวิชา

การประยุกต์ใช้วิธีการทางสถิติเข้ากับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการรวบรวมข้อมูล-คัดแยกประเภทข้อมูล-การจัดการข้อมูล การสืบค้นข้อมูลและการจำแนกประเภทข้อมูล การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่สำหรับนำเสนอข้อมูล หลักการและประโยชน์ของสถิติพรรณนาและสถิติอนุมานด้วยการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. ผู้เรียนสามารถรวบรวมข้อมูล คัดแยกประเภทของข้อมูล และสามารถจัดการกับข้อมูลเพื่อนำไปวิเคราะห์อันจะทำให้ผู้เรียนสามารถตัดสินใจด้วยข้อมูลได้
  2. ผู้เรียนสามารถนำเสนอข้อมูลที่วิเคราะห์ได้อย่างถกต้องและเหมาะสม
  3. ผู้เรียนสามารถจำแนกประเภทข้อมูล รู้จักสืบค้นข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ได้
  4. ผู้เรียนสามารถจำแนกและบอกประโยชน์ของสถิติพรรณนาและสถิติอนุมานได้ รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติได้อย่างถูกต้อง
  5. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
226 Students
51 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “สถิติธุรกิจ (สถิติเรื่องใกล้ตัว…ไม่น่ากลัวอย่างที่คิด)”