สร้างแบรนด์ดีด้วย R.I.C.H.

Building Good Brand with R.I.C.H.
7,171 Enrolled
10 hour

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชา สร้างแบรนด์ดีด้วย R.I.C.H. ให้ความรู้ด้านหลักการสร้างแบรนด์ดีด้วย 4 ขั้นตอนผ่านโมเดล R.I.C.H. และ ทาให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์เชื่อมโยงสถานการณ์จริงของการประกอบการเข้ากับกระบวนการ Plan, Do, Check, Act (PDCA) โดยเริ่มจาก R=Radical คือ การสร้างผลกระทบแบบก้าวกระโดด I=Integrate คือ การบูรณาการ C=Care คือ การเอาใจใส่ของแบรนด์ และ H=Humanity คือ การสร้างสรรค์แบรนด์ที่ดีต่อมนุษยชาติ ซึ่งโมเดล R.I.C.H. ส่งเสริมการสร้างแบรนด์ที่ดีโดยคานึงถึงผู้บริโภค รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อมรอบตัว จึงเป็นหลักการ สร้างแบรนด์ที่ยั่งยืนใน 3 มิติ ทั้งมิติด้าน กาไร (Profit) สังคม (People) และ สิ่งแวดล้อม (Planet) ซึ่งผู้เรียน สามารถนาไปใช้สร้างแบรนด์เพื่อให้เกิดความโดดเด่นกับสินค้า บริการ รวมถึงบุคคล เพื่อนาไปสู่การเป็นแบรนด์ที่ดี และแข็งแกร่ง ซึ่งนอกจากการคานึงถึงผลตอบแทนด้านธุรกิจ ยังให้ความสาคัญต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมรอบตัว จึง สอดคล้องกับแนวคิดการตลาดที่คานึงถึงสังคม (Societal Marketing) ซึ่งเป็นแนวคิดที่ผู้ประกอบการไม่ควรละเลย เนื่องจากผู้บริโภคในยุคปัจจุบันไม่ต้องการแบรนด์ที่ตอบสนองแก่ตนเองเท่านั้น แต่ต้องดีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ในคราวเดียวกัน

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. ผู้เรียนสามารถอธิบายบทบาทหน้าที่ ความสาคัญของแบรนด์และองค์ประกอบหลักของแบรนด์ได้อย่าง ถูกต้อง
  2. ผู้เรียนสามารถวางแผนการสร้างแบรนด์ให้มีผลกระทบแบบก้าวกระโดด (R: Radical)
  3. ผู้เรียนสามารถสร้างแบรนด์ที่ดีโดยเกิดจากการบูรณาการแบรนด์กับการสื่อสาร (I: Integrate)
  4. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์และประเมินผลความใส่ใจและเอาใจใส่ของแบรนด์ (C: Care)
  5. ผู้เรียนสามารถจดจาหลักการสร้างแบรนด์ที่ดีให้เกิดผลสาเร็จ และเช้าใจถึงผลกระทบของแบรนด์ที่มีต่อ มนุษยชาติ (H: Humanity) เพื่อนาไปสู่การวางแผนการสร้างแบรนด์ดี ด้วย R.I.C.H.

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
274 Students
17 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “สร้างแบรนด์ดีด้วย R.I.C.H.”