สายส่งและสายอากาศ

Transmission and antenna
692 Enrolled
5 hour

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติหลักการของสายส่งสัญญาณ ชนิดของสายส่งสัญญาณ คุณสมบัติ โครงสร้าง ค่าพารามิเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับสายส่งสัญญาณ เช่น อิมพีแดนซ์ โหลดกระแสแรงดัน การเดินทางของคลื่นในสายส่ง มาตราฐานของสายส่ง หลักการเบื้องต้นของสายอากาศ คุณสมบัติและพารามิเตอร์ของสายอากาศการแพร่กระจายคลื่นวิทยุในอากาศ Polarization รูปแบบการกระจายคลื่นสายอากาศและชนิดของสายอากาศกับย่านความถี่ต่างๆ การสร้างสายอากาศแบบต่าง ๆ สายอากาศย่าน VHF / UHF ติดตั้งและทดสอบวัดค่า SWR การสร้าง สตับ บาลัน แมตชิงสายอากาศ การติดตั้งเสาอากาศ การติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมชนิดต่าง ๆ และอุปกรณ์ที่จำเป็นในการติดตั้ง

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. ผู้เรียนสามารถติดตั้งและทดสอบสายส่งและสายอากาศได้
  2. ผู้เรียนสามารถบอกหน้าที่ของอุปกรณ์และเครื่องมือติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมชนิดต่าง ๆ ได้
  3. ผู้เรียนสามารถติดตั้งอุปกรณ์จานรับสัญญาณดาวเทียมในระบบ KU – Band ได้
  4. ผู้เรียนสามารถติดตั้งอุปกรณ์จานรับสัญญาณดาวเทียมในระบบ C – Band ได้
  5. ผู้เรียนสามารถติดตั้งอุปกรณ์ผสมสัญญาณจานดาวเทียมระบบ C – Band และ ระบบ KU – Band ได้

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
692 Students
1 Course

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “สายส่งและสายอากาศ”