สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม

7,119 Enrolled
0 hour

คำอธิบายรายวิชา

คนทุกเพศ ทุกวัย ทุกเชื้อชาติ ทุกศาสนาในประเทศไทย อยู่ภายใต้กฎหมายฉบับเดียวกัน ระบบกฎหมายไทยมี หลักเกณฑ์คุ้มครองศักดิ์ศรี สิทธิ เสรีภาพและความเสมอภาคของประชาชนในกระบวนการยุติธรรมหลาย ด้าน อาทิเช่น ทางอาญา ทางแพ่ง ทางปกครองและอื่นๆ เป็นต้น ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ดังกล่าวสอดคล้องกับ มาตรฐานสากล บริบทของประเทศ และพลวัตรของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปที่นับวันมีแต่จะขยายความ คุ้มครองให้ครอบคลุมและชัดเจน ทั้งยังมีกลไกของรัฐช่วยสร้างเสริมความตระหนักรู้ หวงแหนและปกป้อง ศักดิ์ศรี สิทธิและเสรีภาพและความเสมอภาคอย่างถูกต้องตามครรลองคลองธรรมในระบบกฎหมายไทยที่ เป็นลายลักษณ์อักษร

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. มีความรู้ความเข้าใจในสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานสากล
  2. มีความรู้ความเข้าใจในสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานในการคุ้มครองสิทธิผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการ ยุติธรรม
  3. มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการยุติธรรมด้านต่างๆ ตามกฎหมายไทย
  4. มีความรู้ความเข้าในในกระบวนวิธีพิจารณาความเพื่อคุ้มครองสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานตาม กฎหมายไทย
  5. มีการปรับใช้หลักการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยนเรศวร


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
321 Students
63 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “สิทธิมนุษยชนในกระบวนการยุติธรรม”