สุขภาพเพื่อชีวิต

Healthy Life
0 Enrolled
10 hour

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชานี้เกี่ยวกับความหมาย องค์ประกอบพื้นฐาน และความสำคัญของสุขภาพเพื่อชีวิต ภาวะสุขภาพ การดูแลสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพ การตรวจสุขภาพเบื้องต้น การปฐมพยาบาล อาหารและโภชนาการ การออกกำลังกาย ยา สมุนไพร สารเสพติด การวางแผนครอบครัว สุขภาพจิต รวมไปถึงเรื่องอนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย โดยผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. ผู้เรียนสามารถอธิบายแนวคิด หลักการด้านสุขภาพ
    2. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ และนำความรู้ไปปรับใช้ในการศึกษาและใช้ในชีวิตประจำวัน
    3. ผู้เรียนสามารถปฏิบัติตามระเบียบหลักการด้านสุขภาพ

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
88 Students
30 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “สุขภาพเพื่อชีวิต”