หลักการใช้ภาษาไทยสำหรับครู

Thai Grammar for Teachers
9,410 Enrolled
5 hour

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาหลักและลักษณะสำคัญของภาษาไทย ระบบเสียง อักษรแทนเสียง ระบบคำ ระบบประโยคและระบบความหมายของภาษาไทย ประยุกต์หลักการและความรู้เรื่องหลักภาษาเพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้รายสัปดาห์

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. เพื่อให้รู้และเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของคำว่า”ภาษา”และ“หลักภาษาไทย”
  2. เพื่อให้รู้และเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะ เสียง รูป และตำแหน่งของพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์
  3. เพื่อให้รู้และเข้าใจเกี่ยวกับระบบคำในภาษาไทย
  4. เพื่อให้รู้และเข้าใจเกี่ยวกับกลุ่มคำและประโยค
  5. เพื่อให้รู้และเข้าใจเกี่ยวหลักและวิธีการสอนภาษาไทย

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
63 Students
8 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “หลักการใช้ภาษาไทยสำหรับครู”