คำอธิบายรายวิชา

พุทธประวัติ คำสอนของพระพุทธเจ้า การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในวัฒนธรรมของประเทศอื่น หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ค่านิยม ขนบธรรมเนียมและประเพณีที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนา การวิเคราะห์และการปฏิบัติเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

  User Avatar

  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


  Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
  5.0
  0 Reviews
  12 Students
  7 Courses

  Feedback

  0.0
  0 rating
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%

  ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “หลักพุทธธรรม”