อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น (Civilization and Local Wisdom)

1,577 Enrolled
25 hour

คำอธิบายรายวิชา

อารยธรรมในยุคต่าง ๆ วิถีวัฒนธรรม วิถีชีวิต ประเพณี พิธีกรรม คติความเชื่อ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการอนุรักษ์ สืบทอด และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น (Civilizations throughout history, cultural evolution, ways of life, traditions, ritual practices, beliefs, and contributions, development are preservation of local wisdom).

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. ผู้เรียนให้มีความเคารพในอารยธรรมและภูมิปัญญาที่หลากหลายของ แต่ละท้องถิ่น เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับขององค์กรและสังคม เคารพสิทธิ์และรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น
    2. สามารถระบุอธิบายความหมาย วิเคราะห์ เปรียบเทียบ สังเคราะห์ถึงการเปลี่ยนแปลงของอารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านต่างๆ
    3. มีระบบคิด อย่างมีวิจารณญาณ สามารถศึกษาวิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหาเสนอแนวทางแก้ไข
    4. มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย สามารถปรับตัวเข้าทำงานในรูปแบบต่างๆ ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็นได้เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยนเรศวร


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
321 Students
63 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น (Civilization and Local Wisdom)”