อุตสาหกรรมการบิน

Aviation Industry
2,964 Enrolled
10 hour

คำอธิบายรายวิชา

ความเป็นมาและความสำคัญของอุตสาหกรรมการบิน ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับอากาศยาน หลักการบินเบื้องต้น ท่าอากาศยาน สายการบิน หน่วยงานในอุตสาหกรรมการบินของไทยและของโลก และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของบุคลากรในสายงาน ลาดับและขั้นตอนการเดินทางโดยเครื่องบิน และขั้นตอนการปฏิบัติงานของฝ่ายอำนวยการบิน

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. ผู้เรียนสามารถอธิบายความเป็นมาของประวัติศาสตร์การบิน ความสำคัญของอุตสาหกรรมการบิน และสามารถยกตัวอย่างองค์ประกอบสำคัญของอุตสาหกรรมการบิน รวมถึงเลือกใช้รูปแบบการสื่อสารที่เหมาะสมในอุตสาหกรรมการบินได้
  2. ผู้เรียนสามารถบอกส่วนประกอบของอากาศยาน และอธิบายหลักการบินเบื้องต้นของอากาศยานได้ รวมถึงสามารถบอกความหมาย องค์ประกอบ และบทบาทหน้าที่ของท่าอากาศยาน และสายการบินได้
  3. ผู้เรียนสามารถอธิบายความสำคัญ และหน้าที่ของหน่วยงานที่มีความสำคัญในอุตสาหกรรมการบินของไทย และของโลกได้
  4. ผู้เรียนสามารถอธิบายหน้าที่ ลักษณะงาน และความรับผิดชอบของสายงานต่างๆในอุตสาหกรรมการบิน และสามารถบอกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของบุคลากรในสายงานดังกล่าวได้ รวมถึงสามารถอธิบายเส้นทางการประกอบอาชีพ (Career Path) ของสายงานต่างๆ ได้
  5. ผู้เรียนสามารถบอกลำดับและขั้นตอนการเดินทางโดยเครื่องบิน และอธิบายขั้นตอนการปฏิบัติงานของฝ่ายอำนวยการบินได้

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
38 Students
2 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “อุตสาหกรรมการบิน”