เขียนแบบสถาปัตยกรรม (Architectural Drawing)

Architectural Drawing
3,693 Enrolled
8 hour

คำอธิบายรายวิชา

เรียนรู้การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ในการเขียนแบบและร่างแบบสถาปัตยกรรมได้อย่างเหมาะสม ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานเขียนแบบ และโปรแกรมจัดการงานเอกสารพื้นฐานได้ รวมถึงอ่านสัญลักษณ์ในงานเขียนแบบสถาปัตยกรรม บอกมาตรฐานการเขียนแบบ การใช้มาตราส่วน การบอกขนาดมิติ

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. ผู้เรียนรู้ขั้นตอนพื้นฐานการเขียนแบบและร่างแบบทางสถาปัตยกรรมได้
  2. ผู้เรียนสามารถอ่านแบบก่อสร้าง บอกมาตรฐานการเขียนแบบ การใช้มาตราส่วน การบอกขนาดมิติได้
  3. ผู้เรียนมีความเข้าใจการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการเขียนแบบได้
  4. ผู้เรียนเข้าใจการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับงานเขียนแบบ และโปรแกรมการจัดการเอกสารพื้นฐาน
  5. ผู้เรียนสามารถเขียนแบบและร่างแบบทางสถาปัตยกรรมพื้นฐานได้อย่างถูกต้อง

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยนเรศวร


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
321 Students
63 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “เขียนแบบสถาปัตยกรรม (Architectural Drawing)”