คำอธิบายรายวิชา

อะตอมและโครงสร้างอะตอม ระบบพีริออดิก พันธะเคมี ปฏิกิริยาเคมี แก๊ส ของเหลว ของแข็ง สารละลาย อุณหพลศาสตร์ จลนพลศาสตร์เคมี สมดุลเคมี อิเล็กโทรไลต์และการแตกตัวเป็นไอออน กรดและเบส สมดุลของไอออน เคมีไฟฟ้า

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักการ ทฤษฎีและความหมายคาในวิชาเคมีทั่วไป
  2. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ข้อมูล ตัวเลขและสรุปผลเบื้องต้นทางเคมีจากหลักการทางคณิตศาสตร์ และฟิสิกส์
  3. ผู้เรียนสามารถใช้ความรู้ หลักการ ทฤษฎีเพื่อมาประยุกต์ แก้ปัญหาและอธิบายได้ตามหลักการทางเคมี
  4. ผู้เรียนสามารถแยกประเภทความรู้ และหลักการตามศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง เช่น เคมีวิเคราะห์ เคมีอนินทรีย์ และเคมีเชิงฟิสิกส์
  5. ผู้เรียนสามารถเลือกใช้กระบวนการเคมีเพื่อสืบค้นข้อมูล อภิปราย วิเคราะห์ เปรียบเทียบ สารวจ ตรวจสอบ ทำนาย และทดลอง เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด ความเข้าใจ สามารถสื่อสารสิ่งที่เรียนรู้ นาความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
94 Students
11 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “เคมีทั่วไป (General Chemistry)”