เทคโนโลยีขับเคลื่อนครัวโลก

FoodTech for Kitchen World
1,457 Enrolled
1 hour

คำอธิบายรายวิชา

เทคโนโลยีและการสื่อสารในยุคปัจจุบันเปลี่ยนไปเป็นอย่างมาก การเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นได้เข้ามาป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของคนทุกช่วงวัย ในด้านอุตสาหกรรมอาหารก็เช่นกัน เทคโนโลยีมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงต่ออุตสาหกรรมอาหารชัดเจน ซึ่งมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับ Industries 4.0 อาจจะเรียกได้ว่าเป็นการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งใหม่ ซึ่งจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมอาหาร ทั้งในเชิงของผลผลิตและกระบวนการทำงาน ดังนั้น หลักสูตรเทคโนโลยีอาหารขับเคลื่อนครัวโลก จึงพัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้ที่สนใจ ได้รับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอาหาร ในการต่อยอดพัฒนาองค์ความรู้ในระดับที่สูงขึ้น ด้วยเนื้อหาที่เข้าใจง่าย บนระบบการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกช่วงวัยแบบไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งเนื้อหาในหลักสูตรจะประกอบไปด้วยการเตรียมตัวเป็นผู้ประกอบการอาหารรายใหม่ มาตรฐานและข้อกำหนดด้านปลอดภัยสำหรับสินค้าอาหาร เทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตสินค้าอาหาร เทคโนโลยีการออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้าอาหารและเครื่องดื่ม และสุดท้าย คือการยกระดับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม นำเสนอแนวคิดเพื่อรองรับการขยายธุรกิจ รูปแบบการบริโภคและกลยุทธ์ในการมัดใจลูกค้า

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. เพื่อเรียนรู้ทิศทางอุตสาหกรรมและสามารถเป็นผู้ประกอบการด้านอาหารรายใหม่
  2. เพื่อให้มีความเข้าใจในมาตรฐานและข้อกำหนดด้านความปลอดภัยสำหรับผลิตภัณฑ์อาหาร
  3. เพื่อสามารถนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการผลิตสินค้าอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  4. เพื่อให้เข้าใจถึงความสำคัญและเรียนรู้เทคโนโลยีการออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้าอาหารและเครื่องดื่ม
  5. เพื่อสามารถนำแนวคิดมาพัฒนาปรับปรุงกระบวนการเพื่อการยกระดับอุตสาหกรรมอาหาร

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
36 Students
6 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “เทคโนโลยีขับเคลื่อนครัวโลก”