เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม

Digital Technology and Innovation
4,500 Enrolled
6 hour

คำอธิบายรายวิชา

เทคโนโลยีดิจิทัลในศตวรรษที่ 21 ความเป็นพลเมืองดิจิทัล เทคนิคในการสืบค้นข้อมูลและการอ้างอิง การใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ ความปลอดภัยในการใช้ดิจิทัล การใช้แอปพลิเคชันสำหรับคนรุ่นใหม่ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบนวัตกรรม

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถบอกถึงเทคโนโลยีดิจิทัลในศตวรรษที่ 21 และนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องได้
    2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถบอกถึงบทบาท หน้าที่ และความเป็นพลเมืองดิจิทัลได้
    3. เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้สื่อสังคมออนไลน์ อย่างสร้างสรรค์
    4. เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างปลอดภัย

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
76 Students
12 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม”