เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับปัจจุบันและอนาคต (IT for the Present and Beyond)

2,698 Enrolled
0 hour

คำอธิบายรายวิชา

ปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศมีความสำคัญในการใช้ชีวิตประจำวันของเรา ทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ซึ่งกลายเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับมนุษย์นำพาประเทศก้าวสู่โมเดล “ประเทศไทย 4.0” หรือ “ไทยแลนด์ 4.0” ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย นั้นคือกลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับปัจจุบันและอนาคต ช่วยสร้างเข้าใจและให้คุณค่าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในชีวิตประจำวัน นอกจากนั้นทำให้เข้าใจความก้าวหน้าและแนวโน้มในอนาคตของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นำไปใช้ในการจัดการข้อมูลและระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ทำให้รู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน รวมถึงการจัดการความรู้ การเลือก การสังเคราะห์ และการนำเสนอสารสนเทศ

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. สามารถอธิบายความก้าวหน้าและแนวโน้มในอนาคตของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  2. สามารถจัดการข้อมูลและการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างเหมาะสม
  3. สามารถรับรู้และแยกแยะข่าวสาร สื่อและสารสนเทศได้อย่างรู้เท่าทัน
  4. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
  5. สามารถอธิบายการจัดการความรู้ การเลือก การสังเคราะห์ และการนำเสนอสารสนเทศ

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
130 Students
29 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับปัจจุบันและอนาคต (IT for the Present and Beyond)”