เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการสารสนเทศท้องถิ่น

Information Technology for Local Information Management
574 Enrolled
12 hour

คำอธิบายรายวิชา

แนวคิดเกี่ยวกับสารสนเทศท้องถิ่น แหล่งสารสนเทศท้องถิ่น กระบวนการจัดการสารสนเทศท้องถิ่น การประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการสารสนเทศท้องถิ่น และการบริการและการเผยแพร่สารสนเทศท้องถิ่น รายวิชานี้ ผู้เรียนเป็นผู้รู้เท่าทันสารสนเทศท้องถิ่นในสังคมยุคดิจิทัล สามารถแสวงหาและจัดการสารสนเทศท้องถิ่น โดยการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการสารสนเทศท้องถิ่น มุ่งรวบรวม จัดเก็บ ประมวลผล ผลิต และเผยแพร่สารสนเทศท้องถิ่นที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นในพื้นที่นครชัยบุรินทร์

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. ผู้เรียนสามารถมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดสารสนเทศท้องถิ่นได้
  2. ผู้เรียนสามารถระบุแหล่งสารสนเทศท้องถิ่นได้
  3. ผู้เรียนสามารถเข้าใจกระบวนการจัดการสารสนเทศท้องถิ่นได้
  4. ผู้เรียนสามารถประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการสารสนเทศท้องถิ่นได้
  5. ผู้เรียนสามารถอธิบายการบริการและการเผยแพร่สารสนเทศท้องถิ่นได้

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
19 Students
5 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการสารสนเทศท้องถิ่น”