เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต

Information Technology for life
3,934 Enrolled
24 hour

คำอธิบายรายวิชา

คำอธิบายรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต บทบาทและผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศต่อชีวิตและสังคมปัจจุบัน โปรแกรมสำเร็จรูปด้านการจัดการเอกสาร การนำเสนอข้อมูล และการจัดตารางการทำงาน การแสวงหาความรู้บนระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต การป้องกันอันตราย หรือภัยคุกคามจากการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้คอมพิวเตอร์ ความรับผิดชอบในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศต่อสังคมส่วนรวม

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. ให้ความหมายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิตได้
  2. อธิบายลักษณะและการทำงานของโปรแกรมสำเร็จรูปได้
  3. ระบุถึงรูปแบบของการสืบค้นและการแสวงหาความรู้จากเทคโนโลยีสารสนเทศได้
  4. อธิบายและวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศได้
  5. เข้าใจและระบุถึงคุณธรรม จริยธรรมและความปลอดภัยของเทคโนโลยีสารสนเทศได้

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
10 Students
4 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต”