เทคโนโลยีเสริมการสอน ในยุค Digital

Technology Enhanced Learning for Digital era
5,260 Enrolled
10 hour

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชาเทคโนโลยีเสริมการสอนในยุค Digital (Technology Enhanced Learning for Digital era) เป็นรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการนำเครื่องมือเทคโนโลยี สารสนเทศ การสื่อสาร (Information, Communication, and Technology: ICT) มาบูรณาการเพื่อการจัดการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล เพื่อตอบโจทย์การจัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริง สำหรับการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน (traditional classroom) การจัดการเรียนการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (Blended-Hybrid Learning) หรือการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online Learning) ผู้เรียนจะได้รับทราบถึงลักษณะสำคัญ วิธีการใช้ และหลักการเลือกเทคโนโลยี Cloud-Based สำหรับงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีเสริมการสอน รวมถึงเทคโนโลยีเสริมการสอนทันสมัยและเป็นที่นิยม ใช้ง่าย เกิดความสนุกสนานทั้งผู้เรียนและผู้สอน และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้จริง ไม่มีค่าใช้จ่าย รวมถึง Interactive Media เช่น Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR) เป็นต้น

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. ผู้เรียนสามารถอธิบายลักษณะสำคัญเบื้องต้นของเทคโนโลยี Cloud-Based สำหรับสื่อการสอนแบบ Video, สื่อการสอนที่ไม่ใช่ Video, สร้างสื่อการสอน, เครื่องมือสร้างสังคมออนไลน์, เครื่องมือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
    2. ผู้เรียนสามารถบอกวิธีการใช้เบื้องต้นของเทคโนโลยี Cloud-Based สำหรับสื่อการสอนแบบ Video, สื่อการสอนที่ไม่ใช่ Video,กิจกรรมออนไลน์ หรือ ในห้องเรียน, เครื่องมือสร้างสังคมออนไลน์, เครื่องมือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
    3. ผู้เรียนสามารถอธิบายหลักเบื้องต้นในการเลือกเทคโนโลยี Cloud-Based สำหรับสื่อการสอนแบบ Video, สื่อการสอนที่ไม่ใช่ Video,กิจกรรมออนไลน์ หรือ ในห้องเรียน, เครื่องมือสร้างสังคมออนไลน์, เครื่องมือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน สำหรับงานแบบต่างๆ

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยศรีปทุม


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
59 Students
7 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “เทคโนโลยีเสริมการสอน ในยุค Digital”