เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ และการนำไปใช้ปฏิบัติกับองค์กรภาคธุรกิจ

Sustainable Development Goals (SDGs): Practical Implementation for Business Sector
1,314 Enrolled
3 hour

คำอธิบายรายวิชา

หลักสูตรนี้มุ่งหมายให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และความเข้าใจในหลักการพื้นฐานของ Sustainable Development Goals: SDGs 17 ข้อขององค์การสหประชาชาติ แนวทางในการนำ SDGs ไปสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นกับการดำเนินงานขององค์กรที่ทรงประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถผนวก SDGs เข้ากับการดำเนินธุรกิจขององค์กรได้อย่างเป็นรูปธรรม

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. สามารถอธิบายเป้าหมาย SDGs ของสหประชาชาติทั้ง 17 ข้อ รวมถึงเป้าประสงค์เฉพาะด้านของแต่ละเป้าหมาย
    2. สามารถอธิบายยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงในระดับรากฐานทั้ง 6 ด้านเพื่อบรรลุเป้าหมาย SDGs ภายในปี 2030
    3. สามารถอธิบายเงื่อนไขและกลไกการขับเคลื่อน รวมถึงบทบาทของภาคธุรกิจ เพื่อออกแบบและดำเนินการตามแนวทางการเปลี่ยนแปลงระดับฐานรากทั้ง 6 ด้าน
    4. สามารถประยุกต์ใช้และเชื่อมโยงหลักการของ SDGs เข้ากับการดำเนินงานขององค์กรธุรกิจ

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัด (มหาชน)


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
6 Students
2 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ และการนำไปใช้ปฏิบัติกับองค์กรภาคธุรกิจ”