เวชกรรมไทยเบื้องต้น 1 : ธาตุสมุฏฐาน

Thai Traditional Therapy 1 : Primary Elements
0 Enrolled
2 hour

คำอธิบายรายวิชา

ทฤษฎีการแพทย์แผนไทย การกําเนิดมนุษย์ เบญจขันธ์ มหาภูตรูป ธาตุ สมุฏฐานแห่งการเกิดโรคที่สัมพันธ์กับธาตุและ พฤติกรรมการก่อโรค การปรับสมดุลของวาตะ ปิตตะ เสมหะ และความสัมพันธ์ระหว่างธาตุกับการเกิดโรค จรรยาการเป็นแพทย์ แผนไทยที่ควรคํานึงถึง

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. อธิบายหลักการพื้นฐานของทฤษฎีการการแพทย์แผนไทยเบื้องต้น
  2. อธิบายการกําเนิดมนุษย์ตามความเชื่อการแพทย์แผนไทยเบื้องต้น
  3. อธิบายสมุฏฐานแห่งการเกิดโรคที่สัมพันธ์กับธาตุ และพฤติกรรมการก่อโรคเบื้องต้น
  4. อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างธาตุกับการเกิดโรคเบื้องต้น
  5. ประยุกต์ใช้แนวทางการปฏิบัติตามจรรยาการเป็นแพทย์ไทยได้ตามสถานการณ์ต่าง ๆ

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

สถาบันวิทยาลัยชุมชน


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
58 Students
31 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “เวชกรรมไทยเบื้องต้น 1 : ธาตุสมุฏฐาน”