เศรษฐกิจพอเพียง

Sufficiency Economy
7,642 Enrolled
5 hour

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชา เศรษฐกิจพอเพียง ( Sufficiency Economy )ศึกษาหลักการและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนวทางการนำไปใช้ประยุกต์ใช้ในรูปแบบและลักษณะต่างๆ บูรณาการกับวิถีชีวิต ทั้งการบริหารจัดการในครอบครัว การจัดการของชุมชน การประกอบการขนาดย่อม ขนาดธุรกิจแต่ละประเภท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัตน์ เศรษฐกิจพอเพียงมีบทบาทสำคัญในการสถาปนาอำนาจด้านอุดมการณ์แก่สังคมไทย ในฐานะ “กษัตริย์นักพัฒนา” ซึ่งส่งผลต่อการเติบโตของอุดมการณ์เศรษฐกิจพอเพียง แก่สภาบันทางสังคมต่างๆ เช่น สถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ และสื่อมวลชน โดยส่งผลให้เศรษฐกิจพอเพียงมีบทบาทต่อการกำหนดอุดมการณ์การพัฒนาของประเทศให้ดำรงอยู่อย่างมั่นคง หัวข้อในการศึกษา เช่น ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงและพอเพียงกับทฤษฎีใหม่ เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาชุมชน เศรษฐกิจพอเพียงกับภูมิปัญญาไทย เศรษฐกิจพอเพียงกับสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งลิตภัณฑ์ และเศรษฐกิจพอเพียงกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

  User Avatar

  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่


  Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
  5.0
  0 Reviews
  63 Students
  8 Courses

  Feedback

  0.0
  0 rating
  0%
  0%
  0%
  0%
  0%

  ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “เศรษฐกิจพอเพียง”