โปรแกรม LaTeX สำหรับเอกสารทางวิชาการ (LaTeX program for academic documents)

1,833 Enrolled
10 hour

คำอธิบายรายวิชา

เพื่อเรียนรู้การใช้งานโปรแกรม LaTeX สำหรับการผลิตสื่อการเรียนการสอน เขียนบทความทางวิชาการ งานวิจัย และ สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาทักษะ และศักยภายในการเรียน การสอน และการทำวิจัย ให้แก่นิสิต อาจารย์ผู้ที่สนใจ ทั่วไป

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสร้างเอกสารโดยใช้โปรแกรม LaTeX
  2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้โปรแกรม LaTeX ในการผลิตเอกสารทางวิชาการเบื้องต้นได้
  3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้โปรแกรม LaTeX ในการสร้างเอกสารทางวิชาการที่หลากหลายได้
  4. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเลือกใช้รูปแบบเอกสารที่เหมาะสม สำหรับเอกสารทางวิชาการในแต่ละประเภท
  5. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการใช้โปรแกรม LaTeX เพื่อต่อยอดได้
  6. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถแสดงผลงานทางวิชาการที่เหมาะสมโดยใช้LaTeX ได้

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยนเรศวร


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
321 Students
63 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “โปรแกรม LaTeX สำหรับเอกสารทางวิชาการ (LaTeX program for academic documents)”