โลจิสติกส์และธุรกิจระหว่างประเทศเบื้องต้น

Fundamentals of Logistics and International Business
0 Enrolled
6 hour

คำอธิบายรายวิชา

หลักการ ความสำคัญ และเทคโนโลยีในการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน การบริการลูกค้า การจัดการพัสดุและสินค้าคงคลัง การขนส่ง ระบบบรรจุภัณฑ์ การจัดซื้อจัดหา กระบวนการธุรกิจระหว่างประเทศ เอกสารการค้า กฎระเบียบ พิธีการศุลกากร และเงื่อนไขการส่งมอบสินค้าระหว่างประเทศ

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. เพื่อให้นักศึกษานำความรู้เกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส์ และธุรกิจระหว่างประเทศไปประยุกต์ใช้ได้
  2. เพื่อให้นักศึกษานำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส์ และธุรกิจระหว่างประเทศไปประยุกต์ใช้ได้
  3. เพื่อให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้การจัดซื้อจัดหาและการจัดการสินค้าคงคลังได้
  4. เพื่อให้นักศึกษาสามารถอธิบายเกี่ยวกับการการจัดการการขนส่งและการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ได้
  5. เพื่อให้นักศึกษาสามารถอธิบายเกี่ยวกับกระบวนการธุรกิจระหว่างประเทศได้

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
76 Students
12 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “โลจิสติกส์และธุรกิจระหว่างประเทศเบื้องต้น”