โอกาสทางธุรกิจในเอเชียตะวันออก

Business Opportunities in East Asia
2,056 Enrolled
6 hour

คำอธิบายรายวิชา

อาเซียนเป็นเขตเศรษฐกิจใหม่ที่มีจำนวนประชากร 1 ใน 10 ของโลก และประชากรส่วนใหญ่อยู่ในวัยแรงงาน ซึ่งเป็นศักยภาพอย่างหนึ่งของตลาดใหม่ หลังจากที่มีการรวมกลุ่มกันเป็น “ ประชาคมอาเซียน” (ASEAN Community) ประกอบกับนโยบาย “1 แถบ 1 เส้นทาง” (One Belt One Road) ของประเทศจีน ทำให้ทุกประเทศมุ่งลงทุนในเอเชียตะวันออกโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศอาเชียนและประเทศจีน สำหรับบุคคลที่ต้องการเข้าไปทำธุรกิจหรือทำงานในภูมิภาคนี้ จะต้องระมัดระวังและมีความรู้และเข้าใจเรื่องใดบ้าง รายวิชานี้จะทำให้ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอาเซียนและความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับไต้หวัน โดยจะแนะนำข้อมูลด้านการพัฒนาของเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม อุตสาหกรรมข้ามพรมแดน (Cross-Border Industry) และกรณีศึกษาของ“สตาร์ทอัพ” (Startup) เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และความเข้าใจต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกมากขึ้น ภายใต้ระบบเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลายนี้

  วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. รู้จักและเข้าใจสถานการณ์ปัจจุบันและการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศในอาเซียน
  2. เข้าใจจุดแข็งและความท้าทายของการพัฒนาของประเทศกลุ่มอาเซียนในอนาคต
  3. รู้จักอุตสาหกรรมสำคัญของประเทศในอาเซียน ได้แก่ ไทย มาเลเซีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย
  4. เข้าใจประเด็นสังคม วัฒนธรรม และศาสนา เพื่อจะได้ระมัดระวังในการประกอบธุรกิจและการทำงานในประเทศกลุ่มอาเซียน
  5. เข้าใจสถานการณ์ปัจจุบันของเศรษฐกิจและการเมืองของประเทศจีน

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

National Open University of Taiwan


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
13 Students
4 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “โอกาสทางธุรกิจในเอเชียตะวันออก”