ไอทีเพื่อการศึกษา

IT for Education
4,836 Enrolled
30 hour

คำอธิบายรายวิชา

ความหมาย ขอบเขต ความส าคัญ ทฤษฎีของนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา การออกแบบการ เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 แนวโน้มของการน านวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษามาใช้ การเลือก การใช้ นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้วย ASSURE model และ TPACK model ตลอดจนหลักการทางทัศนะและการ ออกแบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา และการสร้างสื่อทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 3 ด้าน คือ 1) สื่อเพื่อการเรียนรู้ 2) สื่อเพื่อการน าเสนอ และ 3) สื่อเพื่อการสร้างเครือข่ายสังคมออนไลน์และแอพพลิเคชั่นเพื่อ การศึกษา

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

  1. อธิบายหลักการและทฤษฎีนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา การออกแบบการเรียนรู้และแนวโน้ม นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาได้
  2. ประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบการเรียนรู้ การเลือก และการใช้ นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ การศึกษาบนพื้นฐานของ ASSURE model และ TPACK model
  3. สร้างสื่อทางเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา 1) สื่อเพื่อการเรียนรู้2) สื่อเพื่อการน าเสนอ และ 3) สื่อเพื่อการสร้างเครือข่ายสังคมออนไลน์และแอพพลิเคชั่นเพื่อการศึกษา ได้อย่างเหมาะสม

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
699 Students
44 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “ไอทีเพื่อการศึกษา”