คำอธิบายรายวิชา

หลักการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ข้อดี ข้อจำกัด รูปแบบ และองค์ประกอบที่สำคัญในการจัดการเรียนการสอนที่เกิดขึ้นทั้งในแบบประสานเวลา (synchronous) และต่างเวลา (asynchronous) โดยใช้อุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่และสื่อสารผ่านระบบคอมพิวเตอร์ ด้วยซอฟแวร์ระบบบริหารจัดการอำนวยความสะดวกในการจัดให้เกิดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยในปัจจุบันมีระบบบริหารจัดการรายวิชาที่สามารถใช้งานได้โดยง่าย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้สอนและผู้เรียนที่สามารถเลือกใช้ได้อย่างหลากหลายตรงตามวัตถุประสงค์ โดยในรายวิชานี้ได้เสนอตัวอย่างการสร้างห้องเรียนออนไลน์ ด้วยเว็บเครือข่ายสังคมออนไลน์ ชื่อ Edmodo ที่พัฒนาขึ้นเพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนออนไลน์สำหรับ ครู นักเรียน โรงเรียน ผู้ปกครอง ที่มีระบบรักษาความปลอดภัย สามารถติดต่อสื่อสารทำงานร่วมกัน แบ่งปันเนื้อหา เข้าถึงการบ้าน รายงานผลการเรียนและประกาศข่าวสารต่างๆ ได้โดยง่าย ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาเพียงมีคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต สามารถเริ่มใช้งานระบบต่างๆได้ทันทีเมื่อสมัครเป็นสมาชิก โดยไม่มีการจำกัดจำนวนชั้นเรียนและจำนวนผู้เรียน ไม่จำกัดพื้นที่การเก็บข้อมูล สามารถรองรับปริมาณการใช้งานจำนวนมากได้พร้อมๆ กันอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถแก้ปัญหาเรื่องข้อจำกัดชั้นเรียน และพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนเป็นรายบุคคลได้ตามความสนใจ ครูและผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลถึงประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนและนำไปสู่วัตถุประสงค์ที่กำหนด

    วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (LO)

    1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับห้องเรียนออนไลน์
    2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้งานห้องเรียนออนไลน์ได้
    3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสร้างห้องเรียนออนไลน์เพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน หรือในการใช้ชีวิตได้อย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ

หน่วยงานผู้พัฒนารายวิชาออนไลน์

User Avatar

มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ


Warning: Attempt to read property "ID" on bool in /www/wwwroot/course.lifeskill.in.th/wp-content/themes/educrat/learnpress/single-course/tabs/instructor.php on line 62
5.0
0 Reviews
274 Students
17 Courses

Feedback

0.0
0 rating
0%
0%
0%
0%
0%

ร่วมให้ข้อคิดเห็นในรายวิชา “Online Classroom ห้องเรียนยุคใหม่”