ขั้นตอนการจัดทำรายวิชา/หลักสูตรบน Thai MOOC Platform

หน่วยงานที่ต้องการพัฒนารายวิชาออนไลน์บนระบบ Thai MOOC Platform สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนได้ ดังต่อไปนี้

  1. ลงทะเบียนหน่วยงานบนระบบ Thai MOOC Library ในกรณีเป็นหน่วยงานใหม่ที่ยังไม่เคยพัฒนารายวิชาออนไลน์มาก่อน
  2. ส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ขอใช้พื้นที่บนระบบ Thai MOOC เพื่อเปิดให้บริการรายวิชาออนไลน์
  3. กรอกแบบฟอร์ม 1-2 เพื่อแนบประกอบหนังสือขอความอนุเคราะห์ขอใช้พื้นที่บนระบบ Thai MOOC
  4. ได้รับข้อมูลการพัฒนารายวิชา/หลักสูตร Account Instructor.thaimooc.ac.th และ YouTube Chanel
  5. ดำเนินนการพัฒนารายวิชาออนไลน์
  6. ตรวจสอบประเมินคุณภาพรายวิชาออนไลน์
  7. ย้ายรายวิชาออนไลน์ขึ้นบนระบบ Production

Powered by BetterDocs

Leave a Comment